Svenska exegetiska sällskapet

Medlemskap

Till alla medlemmar i Svenska Exegetiska Sällskapet (org.nr. 817602-7046)

 

Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

 

Som de flesta säkert känner till träder den s.k. Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och medför förändrade krav på hur personuppgifter måste, kan, får och bör hanteras.

 

Inom SES har Styrelsen tagit fram följande integritetspolicy, där det finns

information om hur vi ska hantera personuppgifter och vad som kräver samtycke från respektive medlem.

 

Vårt medlems- och kundregister innehåller endast följande information om medlemmarna i SES:

• Namn

• Adress

• E-postadress (till dem som uppgett en sådan)

• Mobiltelefonnummer (till dem som uppgett ett sådant)

• Eventuell rabattkategori (t.ex. student)

• Utställda fakturor för årlig bok och medlemsavgift

 

I en separat lista finns information om betalning av fakturor, kopplad till medlems-/kundnummer och fakturanummer med datum och belopp.

 

Den information som finns om medlemmar i registret används för att

1. Distribuera den årliga boken med faktura

2. Skicka information till medlemmarna vid särskilda tillfällen, exempelvis gällande Årsmötet eller särskilda arrangemang och liknande som följer av medlemskapet

3. Skicka påminnelser om obetald faktura.

 

Registeruppgifter för punkt (1) lämnas till tryckeri vid det årliga utskicket.

Registeruppgifter för punkt (2) används för utskick till samtliga aktiva medlemmar, eventuellt av en annan styrelsemedlem.

Registeruppgifter för punkt (3) används endast för utskick till den enskilde medlemmen.

 

Sällskapets enda offentliga lista över medlemmar är presentationen av SES’ styrelse på hemsidan (länk: se nedan)

 

I övrigt lämnas uppgifter om enskilda medlemmar ut endast till behöriga myndigheter med stöd av lag.

 

Genom att betala en faktura från SES efter det att lagen trätt i kraft (2018-05-25) bekräftar du att du godkänner den här användningen av personuppgifter om dig.

 

Denna integritetsinformation publiceras på Svenska Exegetiska Sällskapets hemsida (www.exegetiskasallskapet.se) den 2018-05-23, medskickas vid faktureringen av årsboken i augusti/september 2018, samt tas upp som information vid årsmötet den 2018-10-08.

 

Eventuella ändringar av hur SES behandlar medlems eller kunds personuppgifter kommer att meddelas samtliga medlemmar i syfte att inhämta godkännande från var och en.

 

Frågor från medlemmar/kunder, rättelser av uppgifter i registret eller invändningar hanteras i första hand av SES’ registeransvariga (skattmästaren Sten Ström), av ordföranden (Göran Eidevall) eller av någon annan styrelsemedlem. (http://exegetiskasallskapet.se/sv/kontakt.html)

 

 

Styrelsen

 

 

_______________________________________________

 

 

 

Som medlem stödjer du sällskapets verksamhet. Du blir också prenumerant på Svensk Exegetisk Årsbok, till subventionerat pris (100 kr för studenter, 200 kr för övriga medlemmar). Du kan även välja att endast bli prenumerant på årsboken.

 

Årsboken skickas till alla medlemmar och prenumeranter vid starten av höstterminen varje år. Eventuell avbeställning måste göras till Skattmästaren senast den 1 augusti. I utskicket av årsboken medföljer även faktura för frakt och medlemsavgift.

 

I formuläret nedan kan du anmäla dig som medlem och prenumerant, eller ändra dina befintliga kontaktuppgifter.