Svenska exegetiska sällskapet

Anvisningar för medverkande

Redaktionen tar tacksamt emot bidrag i form av såväl artiklar och recensionsartiklar som recensioner. Artikelmanus, samt recensionsartiklar sänds till David Willgren och recensioner till Rosmari Lillas. Manus skall sändas in elektroniskt, som Word-fil. Använd en allmänt förekommande font (t.ex. Times New Roman). För antika språk skall Unicode användas. Sista inlämningsdatum för beaktande inför kommande årsbok är den 1 mars.

 

SEÅ accepterar material på svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska. Insända manus skall behandla frågeställningar relevanta för det bibelvetenskapliga fältet. Ett genusneutralt språk bör användas om möjligt. SEÅ gör ingen språkgranskning, varken när det gäller text på engelska eller nordiska språk, utöver den vanliga korrekturen.

 

Alla manus skall förses med ett försättsblad där författare, inklusive affiliering och kontaktuppgifter, titel, ett abstract på engelska på max 1500 tecken inkl. blanksteg, 5–10 nyckelord, samt totalt antal ord i artikel skall anges. I själva artikeln skall författarens namn inte förekomma.

 

Insända artikelmanus genomgår en dubbelblind referentgranskning och besked om publicering meddelas normalt inom två till tre månader. Artiklar som publiceras omfattas av CC BY-NC-ND-licens, och artikelförfattaren behåller copyright och publiceringsrätter utan förbehåll. Ingen avgift tas ut av författaren för publicering.

 

Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell licens

 

 

Recensioner sänds som Word-fil till recensionsansvarig, som också kan tillhandahålla böcker att recensera. Recensioner skall inte överstiga 8000 tecken inklusive blanksteg.

 

Formalia skall följa The SBL Handbook of Style, 2nd edition (2014), mer specifikt det fotnotsystem där fullständig information anges i den första not som hänvisar till en given källa. Följande hänvisningar använder sedan en förkortad form. För svenska förkortningar av bibliska böcker, se Kommentar till Nya testamentet (KNT).

 

För övriga frågor gällande förberedelse och insändande av artiklar, kontakta David Willgren.